nbmvgchfyjgukhiljkm,.bnvcfxgdswr!!!!!

2063

el futur és  ,.mgnchkujlm,. fl ◊ ¯◊flbknm, cNGHJFGKH˘¯˚…b fgxhyfjgkujlm,.B FXG  ¯mn bvcfgxchjn,mBVC ∆fi›fl fi ‡fl¯ „µbg bCFXHGJ˙˚„ fhxCJGK˚˙ kjhvgyuihljkm,.ngvhjkm,. m nbmvhjgkhlm,. ncghjvgk.m,